امکانات

دانشکده دارای امکانات خوابگاهی جهت خواهران و برادران می باشد.

سرویس ایاب و ذهاب به شهر داراب و بالعکس.

سالن اجتماعات.

سالن کنفرانس.