ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی


در جلسه هیأت ممیزه سرکارخانم دکتر زهرا زینتی (عضو هیآت علمی بخش اگرواکولوژی) از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ضمن عرض تبریک به ایشان از درگاه خداوند متعال برای ایشان آرزوی سربلندی، بهروزی و موفقیت را دارد.