آزمایشگاه ها

آزمایشگاه ها


آزمایشگاه های بخش اگرواکولوژی

تکنولوژی بذر   

بیوتکنولوژی

پژوهشی

آزمایشگاه های بخش علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوژی پس از برداشت

گیاهان دارویی 

بیوتکنولوژی

آزمایشگاه های بخش مهندسی طبیعت

آزمایشگاه آبخیزداری

هرباریوم

GIS

آزمایشگاه های بخش علوم و  مهندسی خاک

تخصصی خاک شناسی

پژوهشی خاک شناسی