اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


اعضای هیأت علمی بخش علوم و مهندسی باغبانی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پست الکترونیک  
حسین امین استادیار hamin@shirazu.ac.ir

عباس میر سلیمانی

(رئیس بخش)

استادیار

 

soleiman@shirazu.ac.ir

 

صمد عرفانی فر استادیار erfanifar@shirazu.ac.ir
کمال غلامی پور فرد استادیار k.gholamipour@gmail.com  
عباس محمدی خرم آبادی استادیار mohammadikh_abb@yahoo.com

 

اعضای هیأت علمی بخش اگرواکولوژی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پست الکترونیک تصاویر
وحید براتی استادیار v.barati@shirazu.ac.ir
احسان بیژن زاده دانشیار bijanzd@shirazu.ac.ir
علی بهپوری استادیار behpoori@shirazu.ac.ir

زهرا زینتی

(رئیس بخش)

استادیار zahrazinati@shirazu.ac.ir


 

اعضای هیأت علمی بخش علوم و مهندسی طبیعت

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پست الکترونیک  

اسماعیل سهیلی

(رئیس بخش)

استادیار soheili@shirazu.ac.ir
علیرضا محمودی استادیار mahmoodi_150@yahoo.com
محمد جواد غلامی مربی mjgholami@yahoo.com
فرید فروغی استادیار frooghi14@yahoo.com
عباس صدق آمیز استادیار sedghamiz@shirazu.ac.ir  

 

اعضای هیأت علمی بخش علوم و مهندسی خاک

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پست الکترونیک  

حمید رضا بوستانی

(رئیس بخش)

دانشیار hr.boostani@shirazu.ac.ir
مهدی نجفی قیری دانشیار mnajafighiri@yahoo.com