بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب


جناب آقای دکتر داداش پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویی به همراه هیأت همراه از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب بازدید کردند. در این بازدید با استقبال جناب آقای دکتر امین رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب و جمعی از کارکنان صورت گرفت، ایشان ضمن داشتن جلساتی به مباحثی پیرامون امور دانشجویان پرداختند. سپس به بازدید از قسمتهای مختلف دانشکده و بازدید از خوابگاه های دانشجویی پرداخته و با دانشجویان دیداری داشتند.