بازدید هیأت نظارت آموزش عالی استان خوزستان از داراب

بازدید هیأت نظارت آموزش عالی استان خوزستان از داراب


در روز دوشنبه مورخ 1401/8/9هیأت نظارت بر آموزش عالی استان خوزستان ازقسمتهای مختلف آموزشی، پژوهشی و اداری  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب بازدید نمودند.