تسطیح اراضی کشاورزی دانشکده

تسطیح اراضی کشاورزی دانشکده


با توجه به پیش رو بودن سال زراعی 1401-1400 به دستور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر حسین امین آماده سازی و تسطیح اراضی کشاورزی دانشکده جهت کشتهای پاییزه در پروژه های(تحقیقاتی، پژوهشی، ایستگاه زراعی)آغاز گردید.