نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکل ها

تشکل ها


   1- بسیج دانشجویی

   2- انجمن اسلامی

   3- کانون نویسندگان و سخنوران جوان

   4- انجمن علمی ژنتیک و تولید گیاهی

   5- انجمن علمی علوم و مهندسی خاک

   6- انجمن علمی تولیدات گیاهی

   7- انجمن علمی مهندسی طبیعت 

   8 -انجمن علمی مهندسی آب 

   9- شورای صنفی دانشجویان

   10- کانون دانشجویی هلال احمر

   11- کانون فرهنگی هنری دانشجویان

  12- شورای فرهنگی خوابگاه های برادران و خواهران

  13- شورای صنفی خوابگاه های برادران و خواهران