جلسه شورای اداری شهرستان داراب با حضور وزیر جهاد کشاورزی

جلسه شورای اداری شهرستان داراب با حضور وزیر جهاد کشاورزی


در طی سفر ریاست محترم جمهور به استان فارس و اعزام نمایندگان عالی دولت به شهرستانهای استان جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی به شهرستان داراب سفر نموده که در طی این سفر جلسه شورای اداری شهرستان داراب که با حضور نماینده محترم شهرستانهای داراب و زرین دشت جناب آقای دکتر عسکری  و رؤسای ادارات و نهادها در محل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب برگزار گردید شرکت نمودند و به بررسی مسائل مختلف شهرستان پرداختند.