دستاوردهای سفر ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب به تهران

دستاوردهای سفر ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب به تهران


جناب آقای دکتر حسین امین در سفر به تهران و وزارت خانه ی علوم و تحقیقات و فناوری؛ صندوق رفاه دانشجویی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور موارد زیر را پیگیری نمودند :

موضوع حل مشکلات تسویه حساب دانشجویان و سایر موضوعات حوزه دانشجویی - تأمین اعتبار بودجه دانشکده - صدور سند دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کشورکه انشااله نتایج این سفر پربار بزودی به ثمر بنشیند.