روز جهانی قدس

روز جهانی قدس


شرکت کارکنان و پایگاه بسیج شهید رنجبر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب در راهپیمایی روز جهانی قدس در فروردین ماه 1402