شورای استانی آموزش عالی

شورای استانی آموزش عالی


برگزاری جلسه مشورتی در رابطه با بررسی مسائل آموزش عالی در استان فارس.در این جلسه رؤسای واحدهای آموزش عالی در استان فارس به بررسی مسائل آموزش عالی در استان پرداختند.