فرا رسیدن ماه رمضان ماه بندگی و فطرت پاک بر همگان مبارک.

فرا رسیدن ماه رمضان ماه بندگی و فطرت پاک بر همگان مبارک.