فعالیتهای ایستگاه زراعی در مردادماه 1400

فعالیتهای ایستگاه زراعی در مردادماه 1400


مراحل اماده سازی زمین و  کشت انواع کلم در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکترامین آغاز گردید.