معارفه دانشجویان نو ورود

معارفه دانشجویان نو ورود


طی مراسمی دانشجویان نو ورود با دانشکده و بخشهای مختلف اداری و آموزشی آشنا شده  و در پایان اساتید بخش های مختلف با دانشجویان هر رشته به بحث و تبادل نظر پرداختند.