موفقیت جوان دارابی در ساخت شفت کامپوزیتی زمینه پلیمری

موفقیت جوان دارابی در ساخت شفت کامپوزیتی زمینه پلیمری


شیراز / واحد مرکزی خبر / علمی جوان دارابی موفق به ساخت شفت کامپوزیتی زمینه پلیمری شد . به گفته خلفی نژاد رئیس بنیاد نخبگان فارس ، سعید کریمی ، دانشجوی دوره دکتری تخصصی مهندسی مواد دانشگاه شیراز موفق به ساخت شفت (گذرگاه عمودی یا شیب دار زیرزمینی ) کامپوزیتی زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شد . ...

شیراز / واحد مرکزی خبر / علمی جوان دارابی موفق به ساخت شفت کامپوزیتی زمینه پلیمری شد . به گفته خلفی نژاد رئیس بنیاد نخبگان فارس ، سعید کریمی ، دانشجوی دوره دکتری تخصصی مهندسی مواد دانشگاه شیراز موفق به ساخت شفت (گذرگاه عمودی یا شیب دار زیرزمینی ) کامپوزیتی زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شد . ...