نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحدها

واحدها


اداره آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

نام و نام خانوادگی                                سمت                                        تلفن داخلی                                     تلفن مستقیم

مهندس علیرضا صالحی فرد                         مسؤل آموزش                                        9907                                                 36139907

سید احمد صدریان                                  کارشناس آموزش                                       9841                                                36139841

                                                        ................................................................................................

                                                            مرکز کامپیوتر و اینترنت  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

نام و نام خانوادگی                           سمت                                           تلفن داخلی                                    تلفن مستقیم

مهندس حمیده خورسند                              کارشناس مرکز                                        9814                                                31639814

مهندس بردبار                                          کارشناس مرکز                                        9820                                                 36139820

                                               ....................................................................................................... 

روابط عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

نام و نام خانوادگی                            سمت                                           تلفن داخلی                                    تلفن مستقیم

مهندس عبداله ستوده                                 مدیر روابط عمومی                                 9831                                             36139831

امور عمومی و عمرانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

مهندس عبداله ستوده        مدیر امور عمومی و عمرانی                                               9831                                             36139831

........................................................................................................

        کتابخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

نام و نام خانوادگی                            سمت                                           تلفن داخلی                                    تلفن مستقیم

مریم یزدانپرست                                     مسؤل کتابخانه                                       9903                                               36139903

........................................................................................................

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

نام و نام خانوادگی                            سمت                                           تلفن داخلی                                    تلفن مستقیم

جعفر قائدی                                           مدیر امور دانشجویی                                  9928                                               31639928

عباس اسماعیلی نیا                                   کارشناس فرهنگی                                   9928                                                31639928