واکسیناسیون کارکنان دانشکده

واکسیناسیون کارکنان دانشکده


روز سه شنیه مورخ 1400/6/9 مرحله اول واکسیناسیون کووید 19 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان داراب در محل دانشکده انجام گردید.