چاپ کتاب توسط عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

چاپ کتاب توسط عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب


مشارکت آقای دکتر عباس محمدی در فصل هفت کتاب چاپ شده در اشپرینگر با عنوان        

                             Biological control of insect and mite pests in iran