چاپ کتاب *"پالایش فلز سنگین"* توسط عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

چاپ کتاب *"پالایش فلز سنگین"* توسط عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب


تاب حاضر ترجمه *دکتر کمال غلامی پورفرد* عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب در زیرمجموعه علوم زیستی و زیست محیطی قرار دارد و به تشریح سازوکارهایی می پردازد که به واسطه آنها گیاهان، عناصر سنگین سمّی حاصل از پساب های صنعتی، سموم کشاورزی، صنایع پتروشیمی و معدنکاری را جذب و انباشته می کنند و بدین سان باعث حذف آلاینده های سمّی فلزی از محیط زیست می شود. 
این کتاب برای کلیه پژوهشگران رشته های علوم زیستی، منابع طبیعی، محیط زیست و علاقه مندان حوزه گیاه پالایی می تواند سودمند واقع شود.
?? لازم به ذکر است از این پژوهشگر کتاب دیگری با عنوان *"کنترل زیستی بیماری های مهم انگور-پژوهش های نوین"* نیز به چاپ رسیده است.