نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارمندان

کارمندان


مدیریت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب  

  نام و نام خانوادگی                                        سمت                                              تلفن داخلی                                تلفن مستقیم     

  حمیده خورسند                        مسو‌ٰل دفتر ریاست دانشکده                                   9810                                    36139810        

 

....................................................................................

 

اموراداری و دبیرخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب  

  نام و نام خانوادگی                                        سمت                                              تلفن داخلی                                تلفن مستقیم     

  مجتبی شیدایی                                          مسئول                                               9909                                  36139909   

 

.................................................................................

 

حسابداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب  

  نام و نام خانوادگی                                        سمت                                              تلفن داخلی                                تلفن مستقیم     

  نسرین احمدی                                    مسؤل حسابداری                                          9901                                        36139901   

خانم یاری                                           حسابدار و امین اموال                                    9977                                       36139977

محمود اکده                                            کارپرداز                                                   9976                                       36139976