12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد.

12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد.


12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد وارسته ایت ا... مطهری و روز معلم بر تمامی اساتید فرهیخته و فرزانگان دانشگاه مبارک باد. معلمینی که با جان و دل در راه علم و دانش جهاد می کنند تا سرمایه های انسانی و وارسته ای پرورش دهند.