ثبت اختراع توسط عضو هیآت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

ثبت اختراع توسط عضو هیآت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب


ثبت اختراع دستگاه فشارسنج میوه های نرم توسط آقای دکتر صفی زاده عضو هیآت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب بخش مهندسی علوم باغبانی.