نوگشایی رشته اکوهیدرولوژی در مقطع کارشناسی ارشد

نوگشایی رشته اکوهیدرولوژی در مقطع کارشناسی ارشد


شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با نوگشایی رشته اکوهیدرولوژی در مقطع کارشناسی ارشد موافقت بعمل آورد.

لازم به ذکر است این رشته در اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1400 اورده شده است ودانشجویان           

می توانند جهت ادامه تحصیل در مهرماه 1400 در دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ،

این رشته را انتخاب نمایند.