هفته پژوهش و فنآوری گرامی باد.

هفته پژوهش و فنآوری گرامی باد.


به مناسبت هفته پژوهش مراسمی با حضور هیأت رئیسه ، اعضای هیأت علمی و کارشناسان آموزشی و پژوهشی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب برگزار گردید. در این مراسم از پژوهشگر برتر دانشکده جناب آقای دکتر بوستانی دانشیار بخش علوم و مهندسی خاک تقدیر بعمل آمد. همچنین در این مراسم  پایان نامه های برتر دانکشده نیز معرفی شده و از دانشجویان تقدیر بعمل آمد.